محصولات جدید با نام تجاری طب پلاستیک

ظرف مایکروویو مربع 1000 SLS مشکی - ظروف یکبار مصرف طب پلاستیک
ظرف مایکروویو مربع 1000 SLS مشکی – ظروف یکبار مصرف طب پلاستیک
ظرف مایکروویو مربع 1250 SLS مشکی - ظروف یکبار مصرف طب پلاستیک
ظرف مایکروویو مربع 1250 SLS مشکی – ظروف یکبار مصرف طب پلاستیک
ظرف مایکروویو گرد 1250 SLC مشکی - ظروف یکبار مصرف طب پلاستیک
ظرف مایکروویو گرد 1250 SLC مشکی – ظروف یکبار مصرف طب پلاستیک
ظرف مایکروویو گرد 900 SLC مشکی - ظروف یکبار مصرف طب پلاستیک
ظرف مایکروویو گرد 900 SLC مشکی – ظروف یکبار مصرف طب پلاستیک