محصولات جدید با نام تجاری طب پلاستیک:

چنگال پاریس شفاف

قاشق پاریس شفاف

قاشق بستنی لوتوس رنگی

قاشق بستنی لوتوس شفاف

کارد سیدنی شفاف

چنگال سیدنی شفاف

قاشق سیدنی شفاف

کارد پاریس شفاف

چنگال لوتوس شفاف

قاشق لوتوس شفاف