محصولات جدید با نام تجاری آملون:

درب 150 گیاهی

سطل 1000 متوسط گیاهی

ظرف گیاهی تک پرس 800 درب‌دار

ظرف دوخانه درب‌دار گیاهی

بشقاب گیاهی بزرگ

کاسه خورشتی 400cc گیاهی

سطل 2500 گیاهی

سطل 1300 استوانه‌ای گیاهی

بشقاب ساده گیاهی

ظرف سیب‌زمینی گیاهی

درب 195 گیاهی

ظرف غذا گیاهی چهارخانه

قاشق غذاخوری کوچک گیاهی