محصولات جدید با نام تجاری آذران ورق:

درب چتری

ظرف آجیل زیره سفید

ظرف کیک رولتی کوچک

ظرف کریستالی مستطیل

دیس مستطیل سفید

دیس مستطیل مشکی

درب کورنیتو مخروطی

درب کورنیتو گنبدی