برای ثبت نام در پنل بازاریابی اینترنتی به دسته بندی راهنما، بازاریابی اینترنتی بروید و فرم مربوط به ثبت نام بازاریاب اینترنتی را پر کنید و ارسال کنید.

برای توضیحات بیشتر فیلم زیر را مشاهده کنید.